บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 11 คน แบ่งตามภาระงาน คือ

  1. งานธุรการ
  2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  3. กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
  4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  5. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1
ชื่อ - สกุล นางสุมาลี สุธีกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0815574859
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
รายละเอียดเพิ่มเติม2
ชื่อ - สกุล น.ส.ปราณีย์ เอกมอญ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0863342149
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
3
ชื่อ - สกุล น.ส.จันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0819952836
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
4
ชื่อ - สกุล นางชุติมา แผลงศรี
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0952504896
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
รายละเอียดเพิ่มเติม
5
ชื่อ - สกุล น.ส.นวรัตน์ พูนใย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0835577365
กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
6
ชื่อ - สกุล นายนิกร ขวัญเมือง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0876630051
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
7
ชื่อ - สกุล นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0817324921
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
8
ชื่อ - สกุล นายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0859897025
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
9
ชื่อ - สกุล น.ส.จุฑามาศ วงศ์แสง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0649956141
กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
10

ชื่อ - สกุล นางศานันท์ฐินี ศิลาดี
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0988709566
กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
11
ชื่อ - สกุล นายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0887492553
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
รายละเอียดเพิ่มเติม