จิตบริการ

ประสานความร่วมมือ

มุ่งผลสัมฤทธิ์

ยึดหลักธรรมาภิบาล

SPB2 Model

  • จิตบริการ ประสานความร่วมมือ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงาน

           ขอบข่ายภารกิจแบ่งตามกลุ่มงาน ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา:รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียน(COVID-19)"

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
13.00 เป็นต้นไป

Menu 2

กำลังดำเนินการ

Menu 3

กำลังดำเนินการ

Menu 4

กำลังดำเนินการ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำ Video เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอก โดยจัดทำ วิดีโอ ชื่อตอน ปอ กับ ปู คู่หู ประกันสุพรรณสอง(EP 1-5)

Menu 6

กำลังดำเนินการ

  แนะนำ

เรื่องเด่น เรื่องร้อน เรื่องน่าสนใจ เรื่องที่ควรรู้ ฯลฯ

ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2563
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

นิเทศสาร

  • ฉบับที่ 1 : มกราคม 2559
  • ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม 2559
  • ฉบับที่ 3 : พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

           คลังหลักสูตรศึกษาด้วยตนเองออนไลน์ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ปฏิทินกลุ่มนิเทศ