Best Practice ศน.

วิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice)ของศึกษานิเทศก์

   เมื่อวันที่ 19-22 เมษายน 2555 ศน.สมศักดิ์ โกลากุล และ ศน.จันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์ ได้ไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี โดย สพฐ.ได้จัดทำคู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

ดาวน์โหลดไฟล์

โดยศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ อาทิเช่น ศน.ทองสุข รวยสูงเนิน ศน.ประภาพรรณ เส็งวงศ์ ศน.วิริยะ บุญยะนิวาสน์ ศน.อมรทิพย์ เจริญผล ประธานศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศน.สมชาย มิตรพูลพิทักษ์) และอีกหลาย ๆ ท่าน ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองใช้คู่มือดังกล่าว และจะนำไปใช้ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดีของศึกษานิเทศก์และเป็นหลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ เป็นการส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์ได้พัฒนางานการนิเทศการศึกษาให้เกิดการปฏิบัติการนิเทศ ติดตามอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางสำหรับศึกษานิเทศก์นำไปใช้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานในสภาวะปกติของงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ซึ่งมี 7 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์บริบท (Criticizing Context)

ขั้นที่ 2 กำหนดกรอบแนวคิดทิศทาง (Creating Conceptual Framework)

ขั้นที่ 3 สร้างรูปแบบเทคนิควิธีพัฒนางาน (Constructing Innovation)

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศติดตาม (Controlling Supervision)

ขั้นที่ 5 ถามหาผลสำเร็จของงาน (Concluding Achievement)

ขั้นที่ 6 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Conducting Learning Exchange)

ขั้นที่ 7 มุ่งสู่เครือข่าย ขยายผล ต่อยอด (Connecting Enhance Network)

         ในแต่ละขั้นของการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ได้จัดทำรายละเอียดสำหรับเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ใช้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง มีองค์ประกอบ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

2. ความคิดรวบยอด

3. เนื้อหา

4. สมรรถนะสำคัญ

5. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

5.1 เสนอตัวอย่าง (Example)

5.2 สร้างความเข้าใจ (Explain)

5.3 ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise)

5.4 จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibit)

5.5 ปรับปรุงมุ่งสู่ความสำเร็จ (Examine and Execute)

6. การประเมินผล

          จากคู่มือดังกล่าวสามารถนำไปเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มีตัวอย่างการเขียนรายงาน 2 แบบ คือ การเขียนรายงานแบบย่อ และการเขียนรายงานแบบสมบูรณ์ ในแต่ละแบบจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

          การเขียนรายงานแบบย่อ

          - ความสำคัญเป็นมา

          - วัตถุประสงค์

          - แนวคิด หลักการ

          - วิธีดำเนินการ/กระบวนการ (7 ขั้น)

          - ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

          - นวัตกรรม

          - วิธีการใช้นวัตกรรม

          - วิธีเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

          - ผลการดำเนินงาน/พัฒนา

          - สรุป อภิปรายข้อเสนอแนะ(สั้น ๆ)

          การเขียนรายงานแบบสมบูรณ์

          ส่วนที่ 1 ส่วนนำ

                             - ปกนอก                                     - ปกใน/ใบรองปก

                             - คำนำ/กิตติกรรมประกาศ              - บทคัดย่อ

                             - สารบัญ/เรื่อง/ตาราง

          ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา

                   บทที่ 1 บทนำ

                             - ความสำคัญและความเป็นมา(บทนำ)

                             - วัตถุประสงค์                              - สมมติฐาน

                             - ขอบเขตของการดำเนินงาน           - นิยามศัพท์

                             - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                   บทที่ 2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                             - แนวคิด ทฤษฎี หลักการ

                             - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                   บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

                             - ประชากร/กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง

                             - เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน/พัฒนางาน

                             - นวัตกรรม/วิธีการ/กิจกรรม

                             - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

                                      - แบบประเมิน

                                      - แบบสัมภาษณ์

                                      - แบบสอบถาม

                             - กระบวนการดำเนินงาน (7 ขั้น) (ทำอะไร อย่างไร)

                             - การเก็บรวบรวมข้อมูล

                             - การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติ

                   บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

                   บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

          ส่วนที่ 3 ส่วนอ้างอิง

                             - บรรณานุกรม

                             - ภาคผนวก

                                       - รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

                                       - เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

                                       - การศึกษาคุณภาพของเครื่องมือ

                                       - การเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ขยายผล

                                       - ตัวอย่างผลงาน

                                       - คณะกรรมการดำเนินงาน

          สำหรับรายละเอียดคู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่ง สพฐ.จะส่งให้ศึกษานิเทศก์ทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้นำไปใช้ต่อไป

 

BY CHANPIM 

Share on Myspace