โรงเรียนจะทำอย่างไรกับการปรับหลักสูตร

จากการปรับหลักสูตรแกนกลางฯ51 ของ สพฐ.ในส่วนของโรงเรียนควรต้องดำเนินการแบบมีส่วนร่วมดังนี้

แนวดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

  1. ประชุมทบทวนเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
  2. ปรับโครงสร้างเวลาเรียน/ปรับรายวิชา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  3. ปรับตารางเรียนของรายวิชา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  4. ปรับเกณฑ์การประเมินผู้เรียนและการจบหลักสูตรของสถานศึกษา
  5. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทราบ(ประธานกรรมการฯลงนาม)
  6. นำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2555
Share on Myspace