หลักสูตร 51 ปรับอีกแล้ว

สพฐ. แจ้งเรื่องการปรับปรุง หลักสูตรแกนกลางฯ51 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2555  ในประเด็นสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่  1.ปรับโครงสร้างเวลาเรียน   2.เกณฑ์การจบหลักสูตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 จัดทำหนังสือราชการแจ้งทุกโรงเรียนทราบ  และแจ้งผู้บริหารทุกโรงเรียนในการประชุมประจำเดือนเมื่อ 15 ก.พ.2555 เพื่อเตรียมการต่อไป

 

Share on Myspace