Type1_Size = 1
การจำแนกโรงเรียนในสังกัด สพป.
  1. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1 - 120 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1 - 499 คน
  2. โรงเรียนขนาดกลางสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 121 - 600 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน
  3. โรงเรียนขนาดใหญ่สังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 601 - 1,500 คน สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน
  4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัด สพป. และ สช. จำนวนนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป สังกัด สพม. จำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป
 
No SMIS School Person Sum Student Classroom
172020003วัดสระศรีเจริญ9848
272020004วัดราษฎรบำรุง6819
372020005วัดหนองหลอด10998
472020023บ้านห้วยม้าลอย9838
572020025บ้านโคกหม้อ8659
672020028วัดบ้านกรวด9618
772020007บ้านสระหลวง101028
872020009บ้านหนองแขม6649
972020011วัดธัญญวารี000
1072020012วัดชีธาราม13938
1172020014บ้านดงกะเชา8728
1272020016บ้านหนองฝ้าย6759
1372020018บ้านยมเบือ7889
1472020019บ้านหนองสลัดได7406
1572020021บ้านหัวเขา8599
1672020022บ้านดอนกลาง8358
1772020052บ้านโคก 7 ลูก7728
1872020053วัดใหม่บำรุงธรรม6389
1972020057วัดไชยนาราษฎร์12959
2072020059บ้านไผ่ตาโม้10898
2172020065วัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา)141108
2272020067วัดสว่างอารมณ์101058
2372020069วัดลาดประทุมทอง13969
2472020070อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว11918
2572020071วัดย่านซื่อ5458
2672020032วัดสองพี่น้อง7778
2772020033บ้านโคกงูเห่า7438
2872020051วัดสำเภาทอง6499
2972020062วัดท่าจัด8388
3072020043บ้านหนองเฝ้า9909
3172020048วัดเวฬุวัน81028
3272020081วัดพรสวรรค์1211412
3372020034บ้านบัวขาว6309
3472020035บ้านหนองวัลย์เปรียง5528
3572020039บ้านโป่ง6928
3672020074วัดใหม่เพชรรัตน์91058
3772020076บ้านสะพังกร่าง81098
3872020077อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู91108
3972020083วัดดอนสงวน6398
4072020085บ้านประทุนทอง111099
4172020095วัดโคกยายเกตุ131009
4272020110วัดศรีสร้อยเพชร8417
4372020111บ้านหัวทำนบ10628
4472020122วัดใหม่สิทธาวาส111108
4572020123บ้านดอนพุทรา6369
4672020089วัดสามัคคีธรรม8628
4772020143วัดช่องลม6418
4872020119บ้านหนองกุฏิ7749
4972020133บ้านห้วยหิน9798
5072020134วัดหนองหลุม10869
5172020135บ้านหนองแหน5568
5272020136วัดโคกสำโรง8348
5372020137วัดคอกวัว4308
5472020138วัดคณฑี101069
5572020139วัดบ้านหนองโอ่ง7349
5672020101วัดห้วยคู้สามัคคี5529
5772020102บ้านโป่งพรานอินทร์5588
5872020106วัดโพธิ์เขียว91038
5972020107วัดกกม่วง8929
6072020108บ้านสระบัวทอง10649
6172020114วัดเขาดีสลัก5729
6272020093วัดปทุมวนาราม9798
6372020094บ้านรางโพธิ์7419
6472020125วัดดอนสุโข8939
6572020126วัดนันทวัน9908
6672020127หรรษาสุจิตต์วิทยา 17447
6772020128วัดบ่อคู่4318
6872020130วัดใหม่ปทุมสูตร7529
6972020132วัดหนองยายทรัพย์12999