No SMIS School Group Tumbon Ampher Network Position School Director Name Base Tel. Mobile.
172020093วัดปทุมวนารามกลุ่มสระยายโสมจรเข้สามพันอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายธนชาต ธนวีรเทศ035461122099-4214--4
272020094บ้านรางโพธิ์กลุ่มสระยายโสมจรเข้สามพันอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุรชัย ชำนาญอักษร034571163087-1564--3
372020103วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)กลุ่มสระยายโสมดอนมะเกลืออู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางรัชฎา พงษ์ประยูร035432007081-7368--2
472020124วัดสระพังลานกลุ่มสระยายโสมสระพังลานอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายพรเทพ ศรีสุข035559252----------
572020125วัดดอนสุโขกลุ่มสระยายโสมสระพังลานอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางปริศนา ปัญสิงห์0818504472081-8504--2
672020126วัดนันทวันกลุ่มสระยายโสมสระพังลานอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวกัณหา คำหอมกุล0989709333081-7448--3
772020127หรรษาสุจิตต์วิทยา 1กลุ่มสระยายโสมสระพังลานอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวศุภาพร ผิวงาม035559789081-9416--8
872020128วัดบ่อคู่กลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์0861760362084-1212--6
972020129วัดสระยายโสมกลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายเจษฎา สุขศรีดา035559253094-4285--0
1072020130วัดใหม่ปทุมสูตรกลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน035436196----------
1172020131วัดคลองตันกลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนายเศกชัย เพ็งเกร็ด035559340081-9428--7
1272020132วัดหนองยายทรัพย์กลุ่มสระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสระยายโสมผู้อำนวยการโรงเรียนนางชุฒิณี หอมสุวรรณ0631594751081-7788--2

    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 32 โรงเรียน