No SMIS School Group Tumbon Ampher Network Position School Director Name Base Tel. Mobile.
172020097วัดโภคารามกลุ่มโภคารามดอนคาอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางศุภางค์ พิมพ์ชัย035421252084-9425--3
272020098วัดคีรีรัตนารามกลุ่มโภคารามดอนคาอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางดาวรุ่ง ตาลเพชร035437030081-9435--7
372020117วัดโพธิ์ทองเจริญกลุ่มโภคารามพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนายพิสิฐ สุนทรวิภาต0811960001081-1960--1
472020118พลับพลาไชยกลุ่มโภคารามพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์035495059090-8102--6
572020119บ้านหนองกุฏิกลุ่มโภคารามพลับพลาไชยอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวณัฐพร แสงภู่0957534848095-7534--8
672020133บ้านห้วยหินกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนายเสวย เสนแก้ว081-9387143081-9387--3
772020134วัดหนองหลุมกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น867973373086-7973--3
872020135บ้านหนองแหนกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางอุทัยวรรณ หงษาวดี089-9943--5
972020136วัดโคกสำโรงกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น0846197535084-6197--5
1072020137วัดคอกวัวกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิเชียร เหมลี0815187415081-5187--5
1172020138วัดคณฑีกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์035528542081-7050--8
1272020139วัดบ้านหนองโอ่งกลุ่มโภคารามหนองโอ่งอู่ทองโภคารามผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน-089-2372--6

    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 32 โรงเรียน