กิจกรรมที่ผ่านมา
61         วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายเกษม คำศรี และนายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการ ผู้ว่ามาหานะเธอ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ภาพประกอบ 
 
60         นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การทำกิจกรรมโครงงาน การนำนักเรียนปฏิบัติในแปลงเรียนรู้การทำนา การทำโครงงานทักษะอาชีพ การปลูกต้นทานตะวันในสวนอัปสร หรรษา Angel Garden โดยมีนายสมมาตร ทองพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนายสมบัติ คุ้มฉายา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ
ภาพประกอบ 
 
59               วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับ จัดสรรงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปึงบประมาณ 2564 เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่าแก่โรงเรียนใน พื้นที่บริการ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ การผลิต สื่อมัลติมีเดียเพื่อห้องเรียนศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประเภท Unplug และ Plug และการถอดบทเรียน เชิดชูเกียรติครูผู้สร้างนวัตกรรม และประเมินโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย รอง ผอ. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในอำเภออู่ทอง จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้ รับ ความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง รายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทวารวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 
 
58         นายเกษม คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้สื่อส่งเสริมทักษะการคิด (วิทยาการคำนวณ) ในระดับประถมศึกษา และ ปฐมวัย โดยได้มอบนโยบายการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมครูและนักเรียน ให้สอดคล้องกับการนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
 
57         วันที่ 21 กันยายน 2563 นางพรชรี พลเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 160 คน
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
 
56         วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางพรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย” ให้กับครูผู้สอนปฐมวัยของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวกรองทอง บุญประคอง (ครูก้า) ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตตเมตต์ ปฐมวัย และคณะครูมาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการครั้งนี้ ได้แก่ นางสุมาลี สุธีกุล และนายกฤษฎา ทรัพย์ขำ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 
 
55         วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางพรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาชีพก้าวไกลในยุค 4.0” ให้กับครูผู้สอนการงานอาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาครูผู้สอนการงานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้มีแนวทางส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนระหว่างเรียน สำหรับกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการขาย การเขียนคำโฆษณาสินค้า การขายออนไลน์ทั้งในรูปแบบการโพสต์ขายให้น่าสนใจ และการไลฟ์สด ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมาน. สาครเสถียรกุล. อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางนันทยา ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) และคณะครูมาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวปราณีย์ เอกมอญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
 
54         คณะศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ติดตามการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3Rs 8Cs) ณ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ และโรงเรียนวัดปทุมสราวาส
ภาพประกอบ 
 
53         ดร. สุมาลี สุธีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นวิทยากร ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ รายวิชาที่ 2.3 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
ภาพประกอบ 
 
52         อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ coding & computing science วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ขอขอบพระคุณคณะทำงาน วิทยากร และผู้เข้าอบรมทุกท่านครับ
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
 
51         นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ปีการศึกษา 2563 @โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)
ภาพประกอบ 
 
50         วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สพ.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามศตวรรษที่ 21” ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองผอ.สพป.สพ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษตามแนวสหภาพยุโรป (CEFR) สำหรับกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามศตวรรษที่ 21 รวมทั้งฝึกการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” จากครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูงอย่างต่อเนื่อง โดย ดร.ขจิต ฝอยทอง ผู้จัดการโครงการโรงเรียนสองภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการครั้งนี้ ได้แก่ นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 
 
49         การประชุมเชิงปฏิบัติการ​จัดทำเอกสารสรุปความรู้เตรียมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6​ ระหว่างวันที่​ 14-15 และ​ 29​ สิงหาคม​ 63​ ขอขอบคุณทีมงานที่น่ารักทุกท่านค่ะ
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
 
48         อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ coding & computing science ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ขอขอบพระคุณคณะทำงาน วิทยากร และผู้เข้าอบรมทุกท่านครับ
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
 
47         วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางพรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม. จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ณ ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และผู้แทนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 32 โรงเรียน พร้อมคณะทำงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
 
46         คณะศึกษานิเทศก์ได้ออกนิเทศการทดลองการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (covid-19) ณ รร.วัดกกม่วง รร.บ้านทุ่งดินดำ รร.บ้านสระบัวทอง
ภาพประกอบ 
 
45         นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย ศน.ชุติมา แผลงศรี ณ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม โรงเรียนวัดบ้านกรวด และโรงเรียนวัดราษฎรบำรุง กลุ่มโรงเรียนเจดีย์ยุทธหัตถี อ.ดอนเจดีย์
ภาพประกอบ 
 
44         นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย ศน.ชุติมา แผลงศรี ณ โรงเรียนบ้านนเรศ โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย และโรงเรียนวัดหนองหลอด กลุ่มโรงเรียนเจดีย์ยุทธหัตถี อ.ดอนเจดีย์..ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
ภาพประกอบ 
 
43         วันนี้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรที่ ได้ให้ความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ทั้งนี้ผู้บริหารการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ขอส่งกำลังใจให้ทั้ง 15 โรงเรียน ผ่านการประเมินรอบนี้ไปด้วยกัน
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
 
42         12 มิ.ย.2563 คณะศึกษานิเทศก์ได้นิเทศการทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมและโรงเรียนวัดเขากำแพง
ภาพประกอบ 
 
41         12 มิถุนายน 2563 นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม กลุ่มท่าจีน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 
 
40         12 มิ.ย. 2563​ นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙​ โรงเรียนวัดเขาพระ กลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อำเภอ​อู่ทอง​ จังหวัด​สุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 
 
39         วันที่ 9 มิถุนายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ศน.นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ได้ออกนิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนทางไกลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดบ่อคู่และโรงเรียนวัดปทุมวนาราม กลุ่มสระยายโสม และได้ออกเยี่ยมบ้านติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกัน
ภาพประกอบ 
 
38         วันที่ 4 มิถุนายน 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ออกนิเทศ การจัดการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล และ โรงเรียนวัดเขาดีสลัก ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ภาพประกอบ 
 
37         วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศติดตามได้ออกนิเทศ ติดตามการทดลองการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนบ้านสระหลวง โรงเรียนบ้านทะเลบก
ภาพประกอบ 
 
36         วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศติดตามได้ออกนิเทศ ติดตามการทดลองการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในโรงเรียนวัดช่องลม และโรงเรียนวัดปทุม​สราวาส​ กลุ่ม​พระยา​จักร​ ขอเป็นกำลังให้ท่าน​ผู้บริหาร​ คุณ​ครู​และบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ทุกท่านในการปฏิบัติ​หน้าที่​อย่างเข้มแข็ง​นะคะ
ภาพประกอบ 
 
35         5 มิถุนายน 2563 นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) และโรงเรียนบ้านประทุนทอง. กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์-ศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 
 
34         วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ การทดลองการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดหนองหลุมและโรงเรียนวัดโคกสำโรง ขอบอบพระคุณทั้ง 2 โรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างเต็มความสามารถ ทางกลุ่มนิเทศฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกโรงเรียนก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
ภาพประกอบ 
 
33         5 มิถุนายน 2563 นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ และสองพี่น้อง กลุ่มท่าจีน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 
 
32         29 พ.ค.2563 นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนวัดท่าข้าม และบ้านโคก 7 ลูก กลุ่มท่าจีน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 
 
31         ๒๙ พ.ค.๒๕๖๓. นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙. โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู . และโรงเรียนบ้านสะพังกร่าง. กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์-ศรีสำราญ. สองพี่น้อง
ภาพประกอบ 
 
30         วันที่​ 2​ มิ.ย.2563​ กลุ่มนิเทศ​ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา​ ออกติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์​ COVID-19.โดย​ ศน.ชุติมา​ แผลงศรี​ ณ.โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์​ กลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี​ อ.ดอนเจดีย์​ จ.สุพรรณบุรี​ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามตาราง​​DLTV.. และจัดการสอนเสริม​ โดยใช้โปรแกรม​ ZOOM.​. Facebook.. LIVE.​สด.. Google.form.. Line.. ร่วมด้วยก่อนและหลังการเรียนในตาราง​ DLTV... พบปะ.​ พูดคุย.กับผู้ปกครองและนักเรียน. สรุปบทเรียน.. ทำแบบทดสอบออนไลน์
ภาพประกอบ 
 
29         วันที่ 2 มิถุนายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ศน.นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ได้ออกนิเทศ การจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ณ โรงเรียนวัดดอนสุโข และโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 กลุ่มโรงเรียนสระยายโสม อำเภออู่ทองโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา จากนั้นร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียน สัมภาษณ์ผู้เรียนและให้กำลังใจผู้เรียนและผู้ปกครองร่วมกัน ขอขอบคุณและขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทั้งสองโรงเรียนที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนและใบงานเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านอย่างเต็มความสามารถ
ภาพประกอบ 
 
28         นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙​ โรงเรียนวัดยางยี่แส และโรงเรียนวัดจันทราวาส กลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อำเภอ​อู่ทอง​ จังหวัด​สุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 
 
27         29 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ศน.ณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์ และศน.นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน (ติณภาคพิทยา) โดยได้ร่วมพูดคุยให้คำแนะนำและรับฟังปัญหา อุปสรรคแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการแก้ไขปัญหา จากนั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพบปะพูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครอง ขอบคุณทีมร.ร.ที่ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายอย่างมุ่งมั่นภายใต้ความระมัดระวังเพราะเป็นชุมชนที่เคยเป็นพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งสร้างจุดแข็งด้วยเครือข่ายชุมชนผู้ปกครอง การกระจายเสียงหมู่บ้านติดตามนักเรียน
ภาพประกอบ 
 
26         วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศน.นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ นิเทศ ติดตามการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)และโรงเรียนวัดสระพังลาน กลุ่มสระยายโสม อำเภออู่ทอง โดยได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลแนวทางของสถานศึกษา ข้อสะท้อนจากปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา และวิถีการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและคณะครู จากนั้นออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง สังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจ ทุกคนบอกไม่เครียดเหมือนสัปดาห์แรก ผ่านไปตามวิถีทางที่แต่ละฝ่ายร่วมกันทำให้ดีที่สุด ขอบคุณ ทีมร.ร. ผู้ปกครอง+นักเรียน ที่ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี เป็นกำลังใจให้ทุกท่านและร่วมทีมกันเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาต่อไป
ภาพประกอบ 
 
25         วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ศน.นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ นิเทศ ติดตามการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดนันทวันและโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร กลุ่มสระยายโสม อำเภออู่ทอง โดยได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลแนวทางของสถานศึกษา สัมภาษณ์แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นกับผู้บริหารตลอดจนรักษาการ และคณะครู จากนั้นออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง สังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจ ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทีมร.ร. ทีมผู้ปกครอง+นักเรียนและศน. เราหลอมเป็นทีมเดียวกัน
ภาพประกอบ 
 
24         วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ศน.ชุติมา แผลงศรี ศน.ศานันท์ฐินี ศิลาดี และศน.นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ นิเทศ ติดตาม การเรียนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านหนองแหน และโรงเรียนบ้านห้วยหิน กลุ่มโภคาราม อำเภออู่ทอง โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในบริบทของสถานศึกษา รับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่คุณครู ตลอดจนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะผู้ปกครอง สังเกตการเรียนรู้และสัมภาษณ์ผู้เรียน
ภาพประกอบ 
 
23         ๒๒ พ.ค.๒๕๖๓. นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙. โรงเรียนวัดไผ่ขาด. และโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์. กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์-ศรีสำราญ. สองพี่น้อง
ภาพประกอบ 
 
22         นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย อ.ดอนเจดีย์
ภาพประกอบ 
 
21         22/5/2563 นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี @ โรงเรียนวัดบางสาม และโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) — ที่ โรงเรียนวัดรางบัวทอง บ้านกุ่ม สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 
 
20         นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนวัดหนองตาสาม​ อำเภอ​อู่ทอง​ จังหวัด​สุพรรณบุรี​ ขอเป็น​กำ​ลัง​ใจ​ให้​ให้ท่านผู้บริหาร​และคณะครูทุกท่านในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง​
ภาพประกอบ 
 
19         นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนอนุบาล​บ้านท่าพระยาจักร อำเภอ​อู่ทอง​ จังหวัด​สุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 
 
18         กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ภาพประกอบ 
 
17         การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มรอยพระพุทธบาทณ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี อำเภออู่ทอง
ภาพประกอบ 
 
16         วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเกษม คำศรี รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. และคณะศึกษานิเทศก์. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ทางวิดีโอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา. ณ ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 
 
15         วันที่ 12 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อม รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ออกปฏิบัติการนิเทศและตรวจเยี่ยมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ในช่วงทดลองการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 โดยลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ภาพประกอบ 1
ภาพประกอบ 2
 
14          คณะกรรมการตรวจประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ประเมินเอกสารและผลงานของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 61 โรงเรียน เพื่อเสนอขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จากมูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศรีอู่ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 
 
13         นางสาวปราณีย์ เอกมอญ และนายนิกร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ประชุมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูของโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ณ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพประกอบ 
 
12         คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับคณาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ในการแนะนำ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของโรงเรียนบ้านนเรศ และโรงเรียนบ้านหนองสานแตร เพื่อเข้าสู่กระบวนการยกระดับและขับเคลื่อนตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อประกอบการเสนอ ขอรับสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตามบริบทของโรงเรียนประชารัฐอย่างยั่งยืนต่อไป
ภาพประกอบ 
 
11         วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะที่ 1 2 3 ออกตรวจเยี่ยมห้องสอบมาตรฐาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 - 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภอดอนเจดีย์ อู่ทอง และสองพี่น้อง เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบและกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ภาพประกอบ 1
ภาพประกอบ 2
ภาพประกอบ 3
 
10          วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะที่ 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภออู่ทอง เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบและกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ภาพประกอบ 
 
9         วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะที่ 2 นำโดย นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภอสองพี่น้อง เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบและกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ภาพประกอบ 
 
8         วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะที่ 3 นำโดย นางพรชรี พลเสน รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภอดอนเจดีย์ เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบและกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
 
7         วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ทวารวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
 
6         วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกปฏิบัติการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ReadingTest: RT) ของโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด ที่จัดเป็นสนามสอบ จำนวน 125 สนามสอบ โดยจัดเป็นห้องสอบ จำนวน 193 ห้องสอบ และมีจำนวนนักเรียนเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 2,545 คน การปฏิบัติการตรวจเยี่ยมสนามสอบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีประธานและกรรมการประจำสนามสอบร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ภาพประกอบ 
 
5         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกษม คำศร. รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานการประชุมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบให้กับท่านผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการที่เป็นประธานสนามสอบ จำนวนทั้งสิ้น 125 คน ณ. ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ภาพประกอบ 
 
4         วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ ในสนามสอบของอำเภออู่ทอง และอำเภอดอนเจดีย. จำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยในการประชุมชี้แจงครั้งนี้ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
 
3         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านรองเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะที่ 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภอสองพี่น้อง จำนวน 6 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบ ร.ร.วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ร.ร.วัดทองประดิษฐ์ ร.ร.วัดไผ่โรงวัว ร.ร.วัดเทพพิทักษ์ ร.ร.บ้านดอนตำลึง และสนามสอบ ร.ร.วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบ และกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับ
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
ภาพประกอบ 
 
2         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านรองเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะที่ 2 นำโดยท่านรองฯ ประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ อกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภอดอนเจดีย์จำนวน 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบ ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ร.ร.บ้านสระกระโจม และ ร.ร.บ้านนเรศ เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบ และกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับ
ภาพประกอบ 
 
1         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านรองเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะที่ 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในอำเภออู่ทอง จำนวน 6 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบ ร.ร.อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ร.ร.บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) ร.ร.วัดสระยายโสม ร.ร.วัดคีรีรัตนาราม ร.ร.วัดสระกร่างเจริญธรรม และ ร.ร.พลับพลาไชย เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นภายในสนามสอบ โดยมีประธานสนามสอบ และกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับ
ภาพประกอบ 
 
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด