กิจกรรมที่ผ่านมา
         
54         
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ติดตามการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3Rs 8Cs) ณ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ และโรงเรียนวัดปทุมสราวาส
ภาพประกอบ 
 
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด