กิจกรรมที่ผ่านมา
         
51         
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ปีการศึกษา 2563 @โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)
ภาพประกอบ 
 
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด