กิจกรรมที่ผ่านมา
         
48         
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ coding & computing science ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ขอขอบพระคุณคณะทำงาน วิทยากร และผู้เข้าอบรมทุกท่านครับ
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
 
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด